סימניות

משחק Kratts םיגד דיינה תא דוכלל :עורפה באינטרנט

                                  Wild Kratts: Capture the Fishmobile קחשמ

Kratts םיגד דיינה תא דוכלל :עורפה (Wild Kratts: Capture the Fishmobile ):

.םינוש םייח ילעב םידמולה ,םיחאה ינשו ןיטרמ סירכ .םיגד דוצל םה ךיא ןיבהל ידכ ,רופיצ םירוגס תויהל וטילחה םה םעפה .גדה לש תועונתב תופצל תוריהזב םגאה לעמ ףודהל ליחתמ זאו ,הארמהה עגרב .ףרט סופתלו הטמל םינבא קורזל ןוכנה עגרה לש הלימ עגרב .ותוא סופתל ידכ חוטב תויהל ידכ ,םינטק םיגד לש םוקימה תאו הסיטה לש ןמזה תא בשחל .תונויסינ המכ דוע ךל היהי ,גואדל אל ידכ קיפסמ לזמ רסח התא םא
" "