סימניות

משחק קא'צו קאלק ןייטשנרבו שארק באינטרנט

                                  Crash and Bernstein Cluck and Chuck קחשמ

קא'צו קאלק ןייטשנרבו שארק (Crash and Bernstein Cluck and Chuck ):

.ונירוביג עוגפל םילוכיש תוירי הברהו ,ברק הדשל ךפה רשא ,םידליל םיקחשמ שרגמ ,םיח .וישכע קחשל לוכי התא וב ,ןייטשנרבו שארקל שדח קחשמ ,יטסטנפ רפס לש רואית אל הז , .תורילו ,ןווכל ,לסרודכ קושיח ידגנתמ לע ךלש קשנה ימויאב
" "