סימניות

משחק Nose רקיפ שארק לש באינטרנט

                                  Crash's Nose Picker קחשמ

Nose רקיפ שארק לש (Crash's Nose Picker ):

.דחא ףאמ םלעתהל אל יכ הנהמ קחשמ איצמה ,שארק - הרדסה לש ילש בוהאה רוביגה .יכות לש רוקמה וליפאו ,ןעטמ את ,םפש םע לודג conk שי ,המוצע איה םהלש הריחבהו ,ו .רתויב הנהמה םע םימולצת סיפדהלו לכ רחב
" "