סימניות

משחק Bernball ןייטשנרבו שארק באינטרנט

                                  Crash and Bernstein Bernball קחשמ

Bernball ןייטשנרבו שארק (Crash and Bernstein Bernball ):

.ריוואב וקרזנ רשאכ ץפוק ףיכו ,לובניפ תנוכמ ומצע קישה רודכ םוקמב קיספי - הזש רי .תדלקמב םיצחה ישקמ תועצמאב ותוא להנל לוכי התא לבא ,השק םיקירט רובע תודוקנ לבקת
" "