סימניות

משחק ואילקו רדח תומחלמ שארק באינטרנט

                                   Room Wars Crash and Cleo קחשמ

ואילקו רדח תומחלמ שארק ( Room Wars Crash and Cleo):

.םיניינעמ בוציע תונורתפו ףיכ לש הרובח םעו ,טושפ ךכ לכ אל לבא ,םידליה רדחב םינו .לסרודכ ,םיצח קחשל ,ךתריחב יפ לע טפט לכ תא ןיקתהל ,תוריקה תא עובצל :לכה תא תונ .לודג בצעמ היהיו ,קחשמב ומכ האריי ךלש םימחה ןקה ילוא ,ךנוצרכ םינפה יוניש ,יללכ
" "