סימניות

משחק Slash & Burn ןייטשנרב & שארק באינטרנט

                                  Crash & Bernstein Slash & Bern קחשמ

Slash & Burn ןייטשנרב & שארק (Crash & Bernstein Slash & Bern ):

.תוקרי ךותיח רמולכ ,חבטמב הדובעה םע דדומתהל ול רזוע שארק - רתויב טאיוו רבח .ודיב ברח םע ,ריוואב רתויב ןמואי םיטאוריפ חקול ךותיחה ךלהמב ונלש רוביגה ,םינוש .חורה תא דכול רבכש יטסטנפ הזחמ והז
" "