סימניות

משחק Zip Blimp Zoomer :ואודאב ו רבב באינטרנט

                                  Babar and Badou: Zoomerblimp Zip קחשמ

Zip Blimp Zoomer :ואודאב ו רבב (Babar and Badou: Zoomerblimp Zip):

.תורצוא םג אלא ,דבלב הקתפרה אל שפחל וילע תכללו רתויב ההובגה תוריהמב ריוואה תני .תאזה תיקנעה הניפסה תא להנל דציכ דומלל ידכ ןומיאל תכלל תישאר .םיוסמ לולסמ לע רבע קר תויהל לוכי ךלש בכרה יכ ,ךובמה ןמ הצוחה ךרדה תא אוצמל ךי .דיתעב תורצ לש רטפיהל ורזעיש םיטירפ אוצמל ,ךרדה ךרואל .לובסל לוכי ךלש ריוואה תניפס תרחא ,הירטמה ב םוקמ אוצמל ךרטצי ,ןנע סוטל ,המגודל
" "