סימניות

משחק The Sneak :ואודאב ו רבב באינטרנט

                                  Babar and Badou: The Sneak קחשמ

The Sneak :ואודאב ו רבב (Babar and Badou: The Sneak):

.םירזומ םיעוריא תורקל ליחתמ רדחב ,הלילה תדר םע .ףוצח תא סופתל תכללו המלצמב שומח רוביג התא ,דובא םיצפח תולילה לכ .ערש המ לכ תא ףוסאלו רדחב ץצורתה ודאב הרבח ליפ יכ ררבתמ .וינפ תא םלצל םירשפאמ וניאו תדמתמ העונתב םה ,דואמ יתייעב אוה םיבנג דוכלל ידכ ק .םינטקה םיבנגה לכ ןקתלו עונל םיליחתמ םה ובש עגרה תא סופתל הסנ
" "