סימניות

משחק םיחרפ באינטרנט

                                  Flowers קחשמ

םיחרפ (Flowers ):

.וחתפנ םרטש םינצינ טושפ םה הילע ךות ,וחא םיפי םיינחיר םיחרפ אלמל ןנגה תרזע .הזל הז עירפהל ילבמ ,ההז חרפ גוז רבחתהל חמצ םיליבש ,חרפה תחירפ ךופהל ידכ .רדסב אל איה הרצקה ךרדה ,םימעפל .תממהמ הייפהפי הגורע לבקלו רבכעה םע ךשמה
" "