סימניות

משחק Strike בלושמ ביכרהל םקונ באינטרנט

                                  Avenger Assemble Combined Strike קחשמ

Strike בלושמ ביכרהל םקונ (Avenger Assemble Combined Strike ):

.אבה לבנה ץראה רודכ תא ףודהל ידכ דחי אובל םירוביג ראשו קלאה ,ןמ ןורייא ,הקירמא .ןטהנמ תובוחרב ואבצ תא חלש רבכו הלוקרד ומצעל ארוק אוה .הקזח רוא תמולא םע םתוא תוכהל ידי לע ,תורחא תוער תוחורו םיטובור ,תוצלפמ םע םיי .לופיטל תויאופר תוכרע םירתסומ םה ,עירפמ ,הריגמ חתופ ,רבכע - לוהינ
" "