סימניות

משחק םיצורמה לולסמ לע םינאטיטה באינטרנט

                                  Titans on the racetrack קחשמ

םיצורמה לולסמ לע םינאטיטה (Titans on the racetrack ):

.תאזה הנוכמה תצלפמה רובע דחוימב ןנכות לע יתרקויה ץורימב קלח תחקל םיכלוה תידוס .םאהגנינק ידנר ה'גנינ ,Vassabi יבוב לש הטארק הימדקאה ברפו סאיניפ :םיסונמ ץורימ .חצנל השק היהי הז ,םחה בכרה .ןושאר םויסה וקל עיגהלו םיצח להנ
" "