סימניות

משחק ללחה תדבעמ תלצה - הדבעמ תודלוח באינטרנט

                                  Lab Rats - Space Lab Rescue קחשמ

ללחה תדבעמ תלצה - הדבעמ תודלוח (Lab Rats - Space Lab Rescue):

.םידלי לש הרישיה תופתתשהה תשרודו ביגהל הקיספה איה ,ץפנ לוק עמשנ ,לולסמב ללחה ת .קנע ךובמ לש תונורדסמב זוזל ליחתהלו את רחב .תודחוימ תולוכי תועצמאב ,םילושכמ לע רבגתהל הזל הז רוזעל ךירצ הצובק בכר .הטילשו יפוא יציח רוחבל ,רבכעה לש הנוילעה תילאמשה הניפב
" "