סימניות

משחק ט U. פ פ ט התא םאה בלבלכ U. פ F קיפסמ באינטרנט

                                  T.U.F.F. Puppy Are You T.U.F.F Enough קחשמ

ט U. פ פ ט התא םאה בלבלכ U. פ F קיפסמ (T.U.F.F. Puppy Are You T.U.F.F Enough):

ט תונכוסב לבקל םיצור םיבר םישנא W. ר ב O. .תולישכמ תולאש Dambrovskogo ישאר תונעל ןנוכתהל ,הז תא ריבעהל ןכומ התא םאו ןדפק .ולוכ ןחבמה תא רבוע התאש ירחא קר העודי היהת האצותה .המלשוה הקירסה דומלל ,םהירוחאמ רתתסמ המ לבא ,תוירשפא תויורשפא עברא ךותמ רחב .תווצה לא םכתא חקיי הז ,סובה תא רדסל תלוכיה תאו תומדה םא
" "