סימניות

משחק ט U. פ פ Unleashed בלבלכ באינטרנט

                                  T. U. F. F. Puppy Unleashed קחשמ

ט U. פ פ Unleashed בלבלכ (T. U. F. F. Puppy Unleashed ):

םימחר תרסח המחלמ ט תונכוס שי W. ר ב O. O. ןוגראה דגנ ס ק א ל .סילופורטפ den תיפונכ תובוחרב וא ,תונכוסה לש ןיינבה :םייקתת המיחלה ובש םוקמהו .יקסבורבמוד ישארה ,Keswick ,יטיק הטארק ,ילדאד בלכ :תויומד .וישנאו ערה Krysёra תא דימשהלו סיבהל עצבמה ליחתהלו רחב .המישמה תא עצבל רתוי לק ףתוש םע דחי קחשל
" "