סימניות

משחק ט U. פ פ תינקשנ קשנמ יבוד יבאל רוג באינטרנט

                                  T. U. F. F. puppy Lovey Dovey Kissy Smoochy קחשמ

ט U. פ פ תינקשנ קשנמ יבוד יבאל רוג (T. U. F. F. puppy Lovey Dovey Kissy Smoochy ):

.חדקא םיינע תובבל הרוי אוה ,Pussy הטארק בהאתה םואתפ תפות ףוע לגר - לוחכה חומה .ילדאד גוז ןב לש ףד לע ראשנ ,תוליפנ עונמל ידכ ץוחנ אוה לותחה ,ירמגל ןשי אל .הלעמלמ לפונ ,םירעובה תובבלה תוענמיה ,רבכעה םע ןכוסה תא זזה .רתוי בר ןמז דמעמ קיזחהל הסנ ,השק דובעל ךרטצנ
" "