סימניות

משחק and Seek חטש רתס באינטרנט

                                  Space Hide and Seek קחשמ

and Seek חטש רתס (Space Hide and Seek ):

.ללחב עסמל דחי וכלה םה ,רוג זוורב ,slonёnka חקל םולש .תוחנל טילחהו םיענו ןטק תכל בכוכ םירבח ואצמנ .םיאובחמ לש קחשמ קחשלו עגריהל םכתא םינימזמ םולשלו םייחל םיאתמ יד ומצע תא חיכוה .םיאשונה לע הציחל ,םידליה תא לבקל ץפחו םיגירחה םיחמצה ירוחאמ רתתסהל תוריהמב עס
" "