סימניות

משחק וטאפ לש םיחרפה באינטרנט

                                  Pato's Flowers קחשמ

וטאפ לש םיחרפה (Pato's Flowers ):

.הפי הרז םישדח םיערז תדלוה םוי תנתמ ול תתל םירבח ,תויתפכאו תוקשהל ,םתוא דימעמ .ינוחרפ סירטט - לזאפ תוצרל םיבוהא םינקחש ירבח למגתל טילחה וטאפ .חטשהמ םימלענ םה ןכמ רחאלו ,יקפוא וקב וא רוטב ההז וא שולש לבקל ידכ ,םיעבצ לש ת .םיצח להנ
" "