סימניות

משחק Pocoyo תורחת תוציפק באינטרנט

                                  Pocoyo Jumping Contest קחשמ

Pocoyo תורחת תוציפק (Pocoyo Jumping Contest ):

.סופתל ריוואה תונתמ ב םיבינגמ םיקירט עצבל ךירצ התא ,הבוגל הציפק חרכהב אל ,ול ר .קילדמש דחא לע רבכעה לע ץוחלל תוריהמבו ךסמה תיתחתב םירותפכה תופצל ,ץופקל ליחתמ
" "