סימניות

משחק Clue בהז םילוחכ םירגתא באינטרנט

                                  Blue Gold Clue Challenges קחשמ

Clue בהז םילוחכ םירגתא (Blue Gold Clue Challenges ):

.ץראה תודיח הזילע הנטק תבכר עסמל םכתא הנימזמ הקלוב .קיספהלו הנחתה תא רחב .ךל עצוה יכ היעבה תא רותפל ךירצ התא ,ךתוא לבקל םעל .תועצה לבקל תויתוא םיחינמו םהיתומוקמל רוזחל תוינוגסס תויומד ,תונטק תויח אוצמל .עסמה הנהית התאו םכח התא המכ דע תוארהל
" "