סימניות

משחק טברשל לוחכה לש םיזמרה באינטרנט

                                  Blue's Clues Doodle Doodle קחשמ

טברשל לוחכה לש םיזמרה (Blue's Clues Doodle Doodle ):

.קחשמ ותוא קחשל עיצמו קיר ריינ ןויליג םע ומצע תא קפיס אוה ,רויצ ןכ - שדח רבח ה .דבה לע ראותמ המ שחנל ךירצ םג התא ,הנומת רייצל ליחתמ םסקה ןורפיע .ןימי דצב ףדמ לע תוחנומ תוימלצ ךלש הבושתה רחב .תשרבמ ויד תועצמאב ,היינשה רדחב תונכומה תוציקס רייצל ,שחנמ ףייעתמ התא םא .רבכעה םע ךשמה
" "