סימניות

משחק לוחכ לש םיזמר Ghost טנאה באינטרנט

                                  Blue's Clues Ghost Hunt קחשמ

לוחכ לש םיזמר Ghost טנאה (Blue's Clues Ghost Hunt):

.ריעה יתאפב הזוחאה תא תוקנל הנמזה הלביק רבכו םיאפר תוחור שפחל תכלל וטילחה וילע .תיבל ץוחמ לא םתוא עיסהל םיסנמ ,םילעבה לע ומייא םה ,םיאפר תוחור שולש בשייתה הז .םינימז םה םא ,םיאפר תוחור לש תויולג תובקע ,םיטיהרהו הפצר לא ותוא חולשל םא רוג .ןיינבה תא בזעו להובמ היה אוהו ,תיאליטרע חור אוצמלו ליבשה ךרואל ךל
" "