סימניות

משחק חומה לע Matter הדבעמ ירבכע באינטרנט

                                  Lab Rats Mind Over Matter קחשמ

חומה לע Matter הדבעמ ירבכע (Lab Rats Mind Over Matter ):

.לזרב לש תיטנטילימ םירמוש תריציל הוולשה ןמ היצמרופסנרט ,םיטובור םע םחליהל לעה .םדאו ירב ,סיי'צ תא ןמאל הפקתה םיטובור לש היצלומיסה תא ץיאהל ידכ דחוימב לאש יד .עבורמ עקר לע שחרתמ ולוכ ברקה .ורונ תויומדהש הצובקב רתוי וא םיינש לש ההזה םיינבוא תא תוריהמב ריסהל
" "