סימניות

משחק קינוס ילאו ןיטסוא םוב ןילקרט באינטרנט

                                  Austin & Ally Sonic Boom Lounge קחשמ

קינוס ילאו ןיטסוא םוב ןילקרט (Austin & Ally Sonic Boom Lounge):

.תילקיזומ הריירק לע ךדבל ךל עיצהל םיסנמ םהירבחו ילא ,ןיטסוא .ךל הניחלהש הניגנמ הוולי תונומתה תא גיצהל ידכ - בושח יכהו ,ךלש םירבחה תא וא ךמ .הז תא בהוא אל התא םא ,ןוכנו ךכמ האצותכו בכרה תא עומשל שארמ לוכי התא ,היינשה ה .ךלש הנומתה וא בשחמהמ הנומת תולעהל ,ףוסבל
" "