סימניות

משחק Auslly`s ילאו ןיטסוא תצלפמ שארק באינטרנט

                                  Austin & Ally Auslly`s Monster Crush קחשמ

Auslly`s ילאו ןיטסוא תצלפמ שארק (Austin & Ally Auslly`s Monster Crush ):

.הדגא וא חטש היזטנפ ,היזטנפ ןיב רוחבל לוכי אל הרענה ,ואדיו לש התמקה םע הל רוזע .הלצהה בהאמ תוצלפמ קורזל ,הריעצ הרענ וא הליצא תרבג ליצמ ריבאה ובש ,םייטנמור םי .םימלש תומלוע ינוימד ןמ הדליהו דליה תחירב תרזע
" "