סימניות

משחק Ninja התיכ 9Th םאהגנינק ידנר הנחמ באינטרנט

                                  Randy Cunningham 9Th Grade Ninja Camp קחשמ

Ninja התיכ 9Th םאהגנינק ידנר הנחמ (Randy Cunningham 9Th Grade Ninja Camp ):

.Morrisvilleל העיסנלהנכהוםייביסנטניא םינומיאל וכיח םה ובש ,Ninja הנחמבםהלש עוב .תונמוימהותוזירזבהניחברובעל תבייח קחשמה לש תוישארה תויומדה,תוצובקה תחאלםיעיגמ .םיקלח רפסמל ידיימ ןפואב םתוא ךותחל ךרטצת ךלש תומדהו,ידנר םינוש םיטירפ לש ןווי .תונטק תוכיתחל םידגנתמ םיקזח םיפורגא ךותחלויוצרה ןוויכבץורל ןמזברוביגההרזע
" "