סימניות

משחק 5 רודכ םודא באינטרנט

                                  Red Ball 5 קחשמ

5 רודכ םודא (Red Ball 5 ):

.רתוי םח םילקאלךלה אוה םעפהו ךישממ זילע םודא רודכ תואקתפרה .ךרדב בהז יבכוכ ףוסאלו המיענ הניגנמ םזמזמ ,שיבכה לע בכור ףיכ הז .ךלש רישיה עויס אלל תכלל לוכי אל אוהש םיבכרומ םימוחת המכ שי לבא ,םהלש קסעה םע .םוסק לטרופלע רבגתהל ידכ ךלש תומדל םרגו ,היינש ירחא תחא המר רובעלותניינעמ הקתפ
" "