סימניות

משחק הלעפה ינא הזכ באינטרנט

                                  Such Bunny Run קחשמ

הלעפה ינא הזכ (Such Bunny Run ):

.ךרדל אצי דיימוהשדח הירוטירט רוקחל ךלוה הז לגר בנרא .וכרדב םילושכמה לע רבגתהל ול רוזעל .וייח תא רצקל לוכיש ,קומע קיקנ לפנ ךלש זירזה רוביגהשאדוולוםילושכמ לכ לעמ ץופקל .סונוב יתועמשמ ןפואב הלש המרה תא תולעהל לגוסמ אוה-םיבכוכהלש הנומתהםע בהז תוע .ותיבל רוזחל ,בנראלש העונתב טלוש
" "