סימניות

משחק הלצה Naboo בכוכ םיבכוכ תמחלמ באינטרנט

                                  Star Wars Naboo Rescue קחשמ

הלצה Naboo בכוכ םיבכוכ תמחלמ (Star Wars Naboo Rescue):

.םירזייח שולפלש,הלוספקה לש יוניפה לע ןגהל ול רוזעל ךממ שקיב רקווייקס קול .םיביריה תא רערעל לולע עגר לכב רשא ,יאבצה סיסבהלש הייארה חווטל ץוחמ תתל ךירצ א .םש אל טלחהב יכ הרזעל תוכחל ,רוזאב רייסל אלא הרירב אל התא .ביוא לש תיריוואה הקינכט םיריהי םירז םירקבמ סורהלו ביואבתשומחת לש פילקה תא ררח
" "