סימניות

משחק Ninjago קחשמה באינטרנט

                                  Ninjago Possession קחשמ

Ninjago קחשמה (Ninjago Possession ):

.ריעהלע וטשפש תונכוסמ תוצלפמב םחליהלורוקחת Ninja קחשמה לש ישארה רוביגה םע דחי Ninja רבקב תוצלפמההחלשנ תפסונ הכמ לבא ,םיררחסמ םיהבגל ספטל םג אלא ,ופוג לש ןבא .םסקה םינמיס תא חותפל ךירצ התא ובשוםמעתשהל ךל ןתיי אלש,לוק דיוו,ןייז ,יי'ג םע
" "