סימניות

משחק Ninja Punchademic התיכ 9Th םאהגנינק ידנר באינטרנט

                                  Randy Cunningham 9Th Grade Ninja Punchademic קחשמ

Ninja Punchademic התיכ 9Th םאהגנינק ידנר (Randy Cunningham 9Th Grade Ninja Punchademic ):

.תוהוזמ יתלב תוצלפמ לש תוינוציקהמםיימוקמה ררחשל ,רדס איבהל Morrisville בוש רקי .םהלש קפואב ועיפויש ימ לכ םירזגל עורקל ןכומ םד תואמצ תוצלפמהטטושלותוינוכמ םישו .בהז טנירופב םתוא וכהוםיביריה תא ףוקתל רוביגה קחשמ לש םיפורגאב שמתשה .םירחא םיצפח וא ןוטב תוריקמרוחבל לוכי התא בהז תוינסחמ
" "