סימניות

משחק X - Mas תחדק באינטרנט

                                  X-Mas Fever קחשמ

X - Mas תחדק (X-Mas Fever ):

!התאש אוה ול רוזעי הזוהז דלומה גחל םלועה ידלי לכל תתל לודג יגיגח קתממל עיגהל ש .הלש המישמה םע אלמ ןפואב דדומתהל לגוסמ תויהל םג לכות לבא ,חילצה אל אוה ,ךלש הר .הנושארה הייריהםע תוירכוסהעיגהל תוסנלו ןוכנה ןוויכב ןקזתוריל קדצב .שדחמ ליחתהל ךרטצת המרהוהמישמה תא עצבל לכות אל התא תרחא ,רוחה ךרד ךותל תועטב ל
" "