סימניות

משחק רמ רהזיה :ישומיש ינמ Lopart! באינטרנט

                                  Handy Manny: Watch Out Mr. Lopart! קחשמ

רמ רהזיה :ישומיש ינמ Lopart! (Handy Manny: Watch Out Mr. Lopart! ):

.םלוכל רוזעל ןכומודואמ בל בוט אוהש ללגב והשימ הרזע ברסל לוכי אל ינמ .וינפל רבד םוש תוארל תולוכי אל תוספוקללגבשLoparta רמ עצבל ךרוצ שי םויהו .תילולש םשג וא קילחהל לוכי התא הננבמהפילקה תא ךושנל הלולעש בלכ ומכ תוברוא ולש .ךסמה לש ןותחתה קלחבםיאצמנשםיטירפ תרזעב ריסהל ךירצ התא וללה םילושכמה לכ .המרה תא רובעל םשייל ךיא בושחל ךרטצישםצעוטוטרמס ,הריפח תא שי
" "