סימניות

משחק לבנרק :ישומיש ינמ באינטרנט

                                  Handy Manny: Carnival קחשמ

לבנרק :ישומיש ינמ (Handy Manny: Carnival ):

.וחריא םילכ ךלוה ולש בוט יכה תווצ םע ינמ השקוךורא םוי ירחא .ךרע ירקי םיסרפ לבקלו תודוקנ חיוורהל ידכ םג אלא ,ףיכ קר תויהל לוכי אל התא ובש .םימ ץחלםע ןצילבתוריל חלשנש ןושארה רבדה תא האר אוה .החותפ שא - םימ יחתותל ברקתהל ליחתהל וא עצמאב איה תומדהשעגרב .םומיסקמ תודוקנ חיוורהל לכוי זכרמהשעגרב .םינומעפה תא לבקלו רשפאה לככ הובג סט אוהש,ףפותמהבוט התיבש ול שי ,ותוכמס תא ליע .אבה ןוקיתל תע לכב רשקתהל לוכי התאשחכשת לא לבא ,ףיכ יל שי
" "