סימניות

משחק ןוינואר עונפוא :ישומיש ינמ באינטרנט

                                  Handy Manny: Motorcycle Reunion קחשמ

ןוינואר עונפוא :ישומיש ינמ (Handy Manny: Motorcycle Reunion ):

.םהילע םיבוהאה םילכה םע דרפנ אל םלועמ ינמ םשב דלי .ןקותמ תויהל ךירצ והשמ םא ול ורזעי דימתוםייחב םהש הדבועביכ ,ול םירקי דואמ םה .םהל רוזעל ידכ ינמ לכ ,םויה .עונפוא ידי לע קר םשל עיגהל לוכי התא ,קוחרה רבדמב םש יא דוביאל וכלה םה .םהלש םירקיה םירישכמ םירהלוגוהנל שי וילעש וכרד תא רייצל - ןורפיעב ותוא רוחבל ,
" "