סימניות

משחק הצימא :ההובג ץרא באינטרנט

                                  Brave: High Land קחשמ

הצימא :ההובג ץרא (Brave: High Land):

.ותכלממבתויורחת תנגראמ הדירמ תכיסנ .ןמזה ותואב םייתימאה םייפמילוא םיקחשמל הכחמ התא .הכישמ ץורע וליפאו,םינמוי ,םינבא יודייוהתא ןאכ .ןוחצנל וכליש,תומדה לש הריחבהםע ליחתי קחשמה .תויורחת לש םיגוסה תשולש לכבןמאתהל רובעל בייח התא ,הליחתב .רתוי קוחר תכלל ,תודוקנה בור תא עיקבהל איה ךלש המישמה .הלש ןוויכל ןכמ רחאל קרו,קורזללש וחוכ לע רקיעב תונמוימ שרוד םינימ לכ .ךלש רקובה םייפקשמה ןכמ רחאלו רתויב בוטה םוקמל סנכיהל הסנ
" "