סימניות

משחק רגתא דעי יביטמיטלוא :ץימא באינטרנט

                                  Brave: Ultimate Target Challenge קחשמ

רגתא דעי יביטמיטלוא :ץימא (Brave: Ultimate Target Challenge ):

.הלוכ הכלממברתויב בוטה הרויה- ץימא .הווש ול ןיא ןכלו ,תשקו ץחבימוי לוגרת והז .תובר תודוקנ תא תוקנל ידכ ןמז המכלתוסנלו אבה ןומיאל תכלל לכותהמיע ,םויה .דבוכמ ןוחצנ תשקו ץחבתוכזל ידכ יתוכלמה רינרוטב רקבל ,םהלש תולוכיב חוטב היהת הת .םירבד ימוליצל דמחנבקחשמה תונחב וליב תויהל םילוכי םה ,בהז םייפקשמה תא לבקלו -
" "