סימניות

משחק ברק ןולב - יתוכלמ ץיקה :Buttowski טועבל באינטרנט

                                  Kick Buttowski: Summer Royal - Balloon Battle קחשמ

ברק ןולב - יתוכלמ ץיקה :Buttowski טועבל (Kick Buttowski: Summer Royal - Balloon Battle ):

Butovo, םינולב לע ינוציק ברקתושעל טילחה וירבח םע דחי. .םיימשל םתוא תולעהל לוכיש,םהלש םירודכה יל היהי תויומדהמ תחא לכ .ריווא יגימצ תועצמאב סוטל ךיא לבא ,םיארנ םה ללכ ךרדב והשימ .חצנל ךירצ ןקחשכהתאש םישנא השימח היהת המב לע .ןוחצנה תא גישא ךכו ,םירודכ םע םיביוא גורהל הרגת תוקינכטב שמתשהל .תוריהמ וא חוכ םינתונשםיטירפב עיפוי םוקימהםימעפל .יתורחת ןורתיבתוכזל ידכ םתוא ףוסאל
" "