סימניות

משחק הסירה יברד - העקבה Buttowski: Wreckreation טועבל באינטרנט

                                  Kick Buttowski: Wreckreation Rift - Demolition Derby קחשמ

הסירה יברד - העקבה Buttowski: Wreckreation טועבל (Kick Buttowski: Wreckreation Rift - Demolition Derby ):

.תיתחתל תופילאה ץורימהיהי אל יכ ,םח יד אוה הריזה םויההז בוביסב .םיביריה תא סורהל הסנמובכררחוב ףתתשמ לכ .הרושב םינורחאההיהישףתתשמהאוה חצנמה .וז ררחסמ ץורימ תא רובעל לוכי אלש,Butovo טועבל עיפומ רוביגה .ויבירימתוכמה תא תחקל ןכומ לבקלו הריזה לא גזמתה .מ ולפנ םילגלגהשךכ ,ביואבעוגפל בטיה רזופמו,םתוא ןרמתל הסנ
" "