סימניות

משחק Buttowski: Buttowski Bootcamp טועבל באינטרנט

                                  Kick Buttowski: Buttowski Bootcamp קחשמ

Buttowski: Buttowski Bootcamp טועבל (Kick Buttowski: Buttowski Bootcamp ):

Butovo םייאבצ םיניינע לש םיבר םירועיש תתלותעמשמ דמלל היה ףוס ףוס אוה ובש ,אבצל .עזג אוה - וילע תובוהאה תויוליעפה זאמ .תלוספה תא ףטש אבצהוםילולת םיינפואלע תבשל .ופוס דע לולסמה תא ריבעהלותוריהמב תדמל ןכמ רחאלו ,הסונמ גהנהתא םא לבא ,רוביגתא .סונוב תודוקנ חיוורהל לכות ,רתוי תוהובג תוציפק תושעלו תכלל ולכות רתוי רהמ .םיסרפב תוכזלודואמ םיקיחצמ םיקירט תושעל םילוכי םה ,תלוספבהאלמ רשא ,תונילופמרט .רבשיהלו לופיל אל ידכ ,לגעמ ימוסחמו ךתוא םיבכעמ םה ,תילולשללופית לא
" "