סימניות

משחק Bonesaw םייוסינה:Buttowski טועבל באינטרנט

                                  Kick Buttowski: The Bonesaw Trials קחשמ

Bonesaw םייוסינה:Buttowski טועבל (Kick Buttowski: The Bonesaw Trials ):

.םיצורימל תכלוה הלש אמאה םע הטיעב .רינרוטב תוכזל ידכ רובעל ךירצ התאשםה תומיוסמ תוקידב קר אל ןה תויורחת .תופילאבתודוקנ רתוי גישהל לוכי התא םתרזעב םיררחסמ םילולעפ הכחמ התא .תרחואמה תעגהבםיסרפ דוע לבקל ידכ םתוא ףוסאל הסנמ ,םיסונוב ינפ לע אובת התא םילו .הלחתההמ לכה ליחתהל ךרטצת תרחא ,לופיל אל ,םיינפואה לע ןוזיא לע רומשל הסנ
" "