סימניות

משחק לסב יאנס באינטרנט

                                  Squirrel in basket קחשמ

לסב יאנס (Squirrel in basket):

.םילס השולש קר הכירצ איה יכ ,םיצעו םיחיש ירוחאמ רעיה לכב רתתסמ א .בבוש רתתסמ ןכיה עובקל הסנמ התא ,םילסה תרבעה רחאלו ,םהמ דחאב רתת
" "