שפּיל אַטוו בליץ אָנליין

                                   ATV Blitz ליּפש

אַטוו בליץ (ATV Blitz):


.עסַאר ץילב דילגטימ ַא טנעז ריא לַייוו ,תמא ןעמוק ןענעק םולח ןייד זיא סע ףָאסעל ןו .סַאלק ןַייז ןיא רעטסעב רעד סע ןכַאמ ןוא לקיצָאטָאמ ןייד ןופ ןטַאד יד ןרעסעברַאֿפ ןענע .םָארק ףוג רעד וצ ןייג ןוא טלעג ןענידרַאפ ,געוו יד זוויירד

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ