שפּיל 2 לקניוו ייווצ אָנליין

                                   Two angle 2 ליּפש

2 לקניוו ייווצ (Two angle 2 ):


.טלַאטשעג רעייליטלַאמ ןייק זַא ריא וצ ןינע טשינ טוט סע ןוא ,עריַאטילָאס גנָאשזדהַאמ ג .זַאשזדע רעייז ןיא סעלגנַא טכער ןופ עסנַאטסיד ַא ַייב רעדָא ןבעל ןַייז טעוו זלייט יד

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ