שפּיל פּאָר אין אַ פּיצעריאַ אָנליין

                                   Pizza Match ליּפש

פּאָר אין אַ פּיצעריאַ (Pizza Match):

.עציּפ ץַאלַאּפ לַאקישזדַאמ יד וצ גנוסירגַאב .זַאציּפ קַאמשעג ןריבורּפ ןוא עביל ןיא ןעקנירטרעד וצ ןעמוק זרעטַאזיוו ָאד .רדס רעייז רַאֿפ ןטרַאוו ןוא םיא ןסַאּפ טעוו סָאוו טנעילק רעדעי רַאֿפ רָאּפ ַא ןעניֿפעג .רעגנוה רעייז ןליטש וצ זרעטַאזיוו ןעגנערב ןוא לסיש קיטרַאפ יד ןעמוקַאב רַאב יד ןיא .טסניד טוג רַאֿפ טזייוו גונעג ןבשזעכ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס