שפּיל דערפינדונג סאַספּענשאַן אָנליין

                                   Invention Suspension ליּפש

דערפינדונג סאַספּענשאַן (Invention Suspension):

.ןענרעל וצ ןריפ ריא סָאוו ,רעטּפָאקילעה יד ןופ דָאר םעד רעטניה ןעמוקַאב .טרָא טכער יד ןעַיירפַאב וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו ,עסַאמ יד וצ רעדנואוו ןגלָאפכָאנ ןייג ,לָא .עריוכס יד ןענוֿפעג לייוו .לַאטעד קידרעטַייוו יד וצ ןייג ןוא ָאנד יד וצ קיטעטשַאב ןייז וצ ןֿפרַאד טעוו סע ווו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס