שפּיל ישועה אין די ראַקס אָנליין

                                   Rockface Rescue ליּפש

ישועה אין די ראַקס (Rockface Rescue):

.סירוט ןופ עּפורג גרעב יד ןיא ןלַאפרַאפ ןעוועג זיא סָאוו גָאזנָא ַא ןעמוקאב ריא ןוא ר .ןשטנעמ קידנלעפ ןופ ןעוועטַאר ןוא ןכוז ןיא ןעילפ ןוא דָאר םעד רעטניה ןעמוקַאב דני .רעזיילסיו ץַאלּפ ַא גנישטנָאל רַאֿפ ןוא ,זוָארַא יד ןצונ רעטּפָאקילעה יד ןרילָארטנָאק וצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס