שפּיל עקסטרעם טראַקס אָנליין

                                   Extreme Trucks 1 Europe ליּפש

עקסטרעם טראַקס (Extreme Trucks 1 Europe):

.עסַאר גניטייסקי ןטלישרַאפ ןוא גנינַאטס ,תמא .טיּפקַאק יד ןופ ,רעמ לאמ לסיב ַא דָאר יד סָאוו ןיא ּפישזד סיורג רעייז ַא ףיוא ןַייז ט .ריא ןשַאררעבי טעוו סלעעהוו ןייד ,רימ ןביולג .ןעניוועג ןענעק ריא ,לָארטנָאק טוג רעטנוא תועינמ ןייק ןרָאפ ןענעק ,ךיז ּפישזד יד ז !ּפיט ןייק ,עסַאר ןייק ןיא .גנולַייוורַאפ ןייד האנה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס