שפּיל רענייּפ ַאשזדנינ אָנליין

                                   Ninja Painter ליּפש

רענייּפ ַאשזדנינ (Ninja Painter ):

.ףראד רעמ טינ רעירָאוו ַאשזדנינ ַא יוו ןעגנונידַאב ןעוו ,לָאמ ךעלקילג ַא ןייז טעוו ס .טעברַא ַיינ ַא ןעניֿפעג וצ ןבָאה טעוו רע טלָאמעד .םיא ןפלעה טעוו רימ ןוא .רעזייה יד ןופ טנעוו יד ןלָאמ טעוו ַאשזדנינ .םיא ןפלעה טעוו ריא ןוא ,ןייז חילצמ טעוו רע יוזַא ,ךַאלפרעביי ןייק ףיוא דניוושעג .זיומ / לַייפ יד - ַאשזדנינ יד ןופ גנוגעווַאב יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס