שפּיל ָאממע אָנליין

                                   Emmo ליּפש

ָאממע (Emmo):

.טלעוו ךעלקערש ַא ןיא קידנעַייז ןופ טמולחעג קידנעטש ןוא ,רעטצניפ ן .דלעה רעזדנוא וצ ןפארטעג סָאוו ,סע ןייז ילשקַא וצ - ךַאז רעדנא ןא ן .םיא זדנוַארעס סָאוו ץלַא ןענעקרעד טינ טאה ןוא זיוה רעד סקניל ,ףיור .םוטעמוא ןרעדנַאוומורַא זיבמַאז ןוא סרעטסנָאמ ךעלרעפעג רעייז ןוא ירע .תועינמ עליפ טימ געוו גנַאל ַא ןייג וצ ןבָאה טעוו רע םעד רַאֿפ רעבָא , .ףיוא ךַאמ ןוא ייז זיילַארטונ וצ ןשינעפעשאב זייב ףיוא ןעגנירּפש ,סּפ