שפּיל קסילעבָא ןטלָאשרַאֿפ אָנליין

                                   Cursed Obelisk ליּפש

קסילעבָא ןטלָאשרַאֿפ (Cursed Obelisk):

.סקסילעבָא וצ ךעלנע ,זרעליּפ ןייטש ענדָאמ דרעווַאקסיד ססישזדַאלַאיקרַא .ןדָאב םעד ןופ בערג יד רעטנוא ןגרָאברַאפ ןעוועג טציא זיב ןוא סלָאבמי .רענייטש יד ןעזעג ייז ןעוו דַאטייסקי סעמע ןענעז ץנַאדיזער עלאקאל .טקילפנָאק ןייז טלָאוו סע שרעדנַא ,קירוצ ייז ןבָארגַאב וצ סיטנַאייס יד .טלעוו יד וצ עסּפילַאקָאּפַא יד ןעגנערב טעוו זרעליּפ יד ,עדנעגעל עטלא .רעדניק רַאֿפ עסַיימ עייפ ַא ,קיטסירטעלעב ןייר ַא יוו עדנעגעל יד גניר .טנרעלעג ךרוד נו ןוא דנילק ןענעז סקסילעבָא יד .טנפעעג רעיוט ץרַאווש ַא ןוא שינרעטיצ דרע יד ,יולב ןיא טנייש זנַאשּפ .ייברינ ןעוועג זיא סאוו ןעמעלַא ֿבורח דימ ןוא סעלָאה רעייז דמיילק ן .טלעוו רעדנא ןא ןופ סרעטסנָאמ יד טנַארפנַאק וצ ןֿפרַאד ריא טציא ןוא ד